Regulamin serwisu privist.com

Regulamin serwisu privist.com

Data opublikowania: 24.10.2017

Administratorem serwisu privist.com dostępnego pod adresem http://privist.com/ oraz podmiotem świadczących opisane w niniejszym regulaminie usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem tego serwisu jest spółka Beauty Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-792), ul. Adama Branickiego 11/154, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000666319, NIP 9512426497, REGON 366677271, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.

Kontakt z administratorem serwisu możliwy jest listownie pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail: biuro@privist.com

§ 1

Definicje

Ilekroć niniejszym regulaminie użyte zostanie jakiekolwiek z wymienionych w niniejszym paragrafie określeń, należy je rozumieć zgodnie z poniższą definicją:

1) Administrator – Beauty Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-792), ul. Adama Branickiego 11/154, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000666319, NIP 9512426497, REGON 366677271, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł;

2) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny pod adresem www.privist.com;

3) Serwis – prowadzony przez Administratora serwis internetowy privist.com dostępny pod adresem http://privist.com/;

4) Użytkownik – każdy podmiot odwiedzający Serwis;

5) Usługi – usługi świadczone przez Usługodawców, o których informacje zamieszczone są w Serwisie, w szczególności usługi z szeroko rozumianych branży: zdrowie, uroda, fotografia;

6) Usługodawca – Przedsiębiorąca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy Usługi lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą świadcząca Usługi na podstawie umów cywilnoprawnych w ramach działalności wykonywanej osobiście;

7) Usługobiorca – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna korzystająca z Usług;

8) Konto – indywidualny dla każdego Użytkownika Zarejestrowanego zbiór zasobów informatycznych utworzonych dla Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie, pozwalający Użytkownikowi Zarejestrowanemu na korzystanie z funkcji Serwisu, w tym zawierania z Administratorem akcesoryjnych do Umowy o Prowadzenie Konta umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

9) Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik posiadający Konto w Serwisie;

10) Umowa o Prowadzenie Konta – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana między Użytkownikiem Zarejestrowanym będącym Usługobiorcą a Administratorem zgodnie z procedurą opisaną w § 3 ust. 4 i 5 Regulaminu;

11) Umowa o Prowadzenie Profilu Usługodawcy – akcesoryjna do Umowy o Prowadzenie Konta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług opisanych w § 5 Regulaminu, zawierana między użytkownikiem Zarejestrowanym będącym Usługodawcą a Administratorem zgodnie z procedura opisaną w § 5 ust. 2;

12) Umowa o Rezerwację – akcesoryjna do Umowy o Prowadzenie Konta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi opisanej w § 6 Regulaminu;

13) Wizytówka/Profil Usługodawcy – tworzona w ramach Umowy o Prowadzenie Profilu Usługodawcy podstrona Serwisu tworzona dla użytkownika Zarejestrowanego będącego Usługodawcą, zawierająca dane dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę, o jakich mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu;

14) Umowa o Wyróżnienie Wizytówki – umowa akcesoryjna w stosunku do Umowy o Prowadzenie Profilu Usługodawcy, której zawieranie Administrator może umożliwić Użytkownikom Zarejestrowanym posiadającym Profil Usługodawcy, z procedurą opisaną w § 7 Regulaminu;

15) Cennik – cennik usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną stanowiący załącznik numer 1 do Regulaminu;

16) Przedsiębiorca - osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osobą fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą;

17) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą – tu Administratorem - czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o jakim mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) i określa zasady świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu.

2. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej Serwisu pod adresem http://privist.com/, w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML oraz PDF). Każdy może zapoznać się nieodpłatnie z treścią Regulaminu, wydrukować jego treść, utrwalać oraz zwielokrotniać techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych.

3. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy i logotypów, z wyłączeniem treści zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie za pośrednictwem Kont Użytkowników, należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za pisemną zgodą Administratora.

4. Do przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie, w tym do wejścia na podstrony, na których udostępnione są: dane kontaktowe Administratora, Regulamin, polityka „cookies” oraz formularz rejestracyjny, nie jest konieczna rejestracja w Serwisie, a w tym zakresie Serwis dostępny jest dla każdego Użytkownika bezpłatnie. Użytkownik niezarejestrowany nie ma możliwości zamieszczania żadnych treści w Serwisie. Korzystanie z opisanych w Regulaminie usług świadczonych przez Administratora wymaga rejestracji.

5. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników przy wykorzystaniu Internetu, z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu lub dostępie do Serwisu spowodowane brakiem dostępu do sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.

6. Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość strony internetowej Serwisu oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu.

7. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Usług, o których informacje zamieszczone są w Serwisie. Zmiana taka polegająca na rozszerzeniu zakresu Usług nie wymaga zmiany Regulaminu.

§ 3

Rejestracja

1. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu konieczne jest utworzenie Konta, co Użytkownik będący Usługobiorcą lub Usługodawcą może to zrobić dokonując rejestracji w Serwisie w sposób opisany w niniejszym paragrafie Regulaminu.

2. Każdy Użytkownik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na założenie Konta może założyć Konto. Dokonanie rejestracji wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Rejestracji Użytkownik może dokonać wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Serwisu zgodnie z procedurą opisaną w ust. 4 poniżej lub korzystając z opcji „Zaloguj się przez Facebook” zgodnie z procedura opisaną w ust. 5 poniżej.

4. W celu rejestracji z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Serwisu Użytkownik musi podjąć następujące kroki:

1) przejść na stronę główną serwisu pod adresem http://privist.com/ i wybrać „Zaloguj Się / Zarejestruj się” w górnym menu serwisu.

2) podać dane wskazane w formularzu, w szczególności:

a. nazwę użytkownika,

b. adres e‐mail,

c. hasło,

i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora w celu świadczenia Umowy o Prowadzenie Konta,

3) zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść

4) kliknąć w przycisk “wyślij zgłoszenie / rejestracja”,

5) kliknąć w link potwierdzający wolę założenia Konta wysłany na adres e‐mail podany w formularzu rejestracyjnym - z chwilą kliknięcia w link potwierdzający, dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Umowy o Prowadzenie Konta, a Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta i staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym.

5. W celu rejestracji z wykorzystaniem opcji „Zaloguj się przez Facebook” Użytkownik musi podjąć następujące kroki:

1) przejść na stronę główną serwisu pod adresem http://privist.com/ i kliknąć „Zaloguj się” w górnym menu Serwisu

2) zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść,

3) kliknąć w przycisk “Zarejestruj się przez Facebook”,

4) autoryzować dostęp do konta na portalu Facebook (w tym do danych osobowych) poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w oknie dialogowym, które zostanie mu wyświetlone z poziomu portalu Facebook,

5) wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych udostępnionych za pośrednictwem portalu Facebook, w celu zawarcia i wykonania Umowy o Prowadzenie wybranego rodzaju Konta,

6) podać hasło i je powtórzyć,

7) kliknąć w przycisk “Zapisz” - z chwilą kliknięcia przez Użytkownika w przycisk “Zapisz” dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o Umowy o Prowadzenie Konta, a Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta i staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym.

6. Rejestracja jest bezpłatna.

7. Każdy Użytkownik może mieć jedno Konto.

§ 4

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora

1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną wyłącznie na rzecz Użytkowników Zarejestrowanych, na podstawie Umowy o Prowadzenie Konta zawieranej przez Administratora z Użytkownikiem Zarejestrowanym w momencie zakończenia rejestracji w Serwisie i umów akcesoryjnych do Umowy o Prowadzenie Konta, o ile zostaną zawarte na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Z chwilą zakończenia rejestracji, w wyniku której Użytkownik założył Konto, pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci Umowy o Prowadzenie Konta .

3. W ramach Umowy o Prowadzenia Konta Administrator umożliwia Użytkownikowi Zarejestrowanemu:

a. modyfikowanie informacji zawartych na Koncie Użytkownika, a w szczególności nazwy Użytkownika Zarejestrowanego i danych kontaktowych.

b. przeglądanie pełnej zawartości Serwisu, a w szczególności przeglądanie Wizytówek, w tym wyszukiwanie Usługodawców według określonych kryteriów,

c. wystawianie ocen i dodawanie komentarzy na temat Usługodawców, którzy świadczyli Usługi na rzecz Użytkownika, jeśli Usługi takie zostały zarezerwowane za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w § 9 Regulaminu,

d. zawarcia akcesoryjnych do Umowy o Prowadzenie Konta umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci:

i. Umowy o Rezerwację stosownie do postanowień § 6,

ii. Umowy o Prowadzenie Profilu Usługodawcy stosownie do postanowień § 5, z tym że umowę taką zawrzeć może z Administratorem wyłącznie Użytkownik Zarejestrowany będący Usługodawcą.

4. Umowa o Prowadzenie Konta jest nieodpłatna; Użytkownik nie jest zobowiązany do uiszczania opłat w związku z rejestracją i założeniem Konta. Zawarcie umów akcesoryjnych, o jakich mowa w ust. 3 lit. d powyżej podlega opłatom stosownie do § 11 ust. 1.

5. Umowa o Prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony.

6. Użytkownik Zarejestrowany loguje się do Konta przy wykorzystaniu loginu oraz hasła, które zdefiniował w trakcie rejestracji Konta. Użytkownik Zarejestrowany może również zalogować się do Konta przy wykorzystaniu opcji „Zaloguj przez Facebook”, o ile dokonał wcześniej rejestracji.

7. Z poziomu Konta Użytkownik Zarejestrowany może modyfikować informacje zawarte w Koncie. W tym celu, Użytkownik Zarejestrowany musi przejść do zakładki oznaczonej nazwą użytkownika dostępnej w górnym menu Serwisu.

8. Administrator może rozszerzyć funkcjonalność Serwisu poprzez umożliwienie Użytkownikowi Zarejestrowanemu dodawania w ramach Konta zdjęcia lub zdjęć identyfikujących Użytkownika. W przypadku rozszerzenia funkcjonalności Serwisu przez Administratora w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, dodanie przez Użytkownika Zarejestrowanego w Koncie zdjęcia będzie równoznaczne z oświadczeniem przez Użytkownika Zarejestrowanego, że przysługuje mu do dodanego zdjęcia pełnia autorskich praw majątkowych oraz że udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, ani czasowo licencji na rozpowszechnianie zdjęcia w Serwisie. Jeśli zdjęcie zawiera wizerunek osoby, zamieszczenie zdjęcia na Koncie przez Użytkownika Zarejestrowanego będzie równoznaczne udzieleniem Administratorowi przez tego Użytkownika nieodpłatnej, nieodwołalnej i nieograniczonej terytorialnie ani czasowo zgody na rozpowszechnianie w ramach Serwisu wizerunku tej osoby w Serwisie i złożeniem oświadczenia, iż przysługuje mu prawo do udzielenia takiej zgody. Użytkownik Zarejestrowany ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za prawdziwość oświadczeń, o jakich mowa w niniejszym ustępie.

§ 5

Umowa o Prowadzenie Profilu Usługodawcy

1. Użytkownik Zarejestrowany będący Usługodawcą może za pośrednictwem Serwisu zawrzeć z Administratorem akcesoryjną do Umowy o Prowadzenie Konta umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci Umowy o Prowadzenie Profilu Usługodawcy.

2. Celem zawarcia Umowy o Prowadzenie Profilu Usługodawcy Użytkownik Zarejestrowany powinien zarejestrować się na swoje Konto w Serwisie, a następnie wybrać opcję „Zostań Usługodawcą” w górnym menu Serwisu i uzupełnić formularz podając dane i informacje, o jakich mowa w ust. 3 poniżej. Z chwilą zakończenia wypełnienia formularza i wybrania opcji „Wyślij zgłoszenie” dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Administratorem Umowy o Prowadzenie Profilu Usługodawcy.

3. W formularzu, o jakim mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownik Zarejestrowany podaje dane i informacje dotyczące świadczonych przez niego Usług, niezbędne do utworzenia Wizytówki, w szczególności: nazwę, adres email, adres, nr telefonu oraz zakres i opis świadczonych Usług; Użytkownik Zarejestrowany może także podać: cennik, godziny świadczenia usług, dojazd, zdjęcia, oraz inne materiały dodatkowe wykorzystywane do prezentacji świadczonych przez niego Usług.

4. W ramach Umowy o Prowadzenie Profilu Usługodawcy Administrator umożliwia Użytkownikowi Zarejestrowanemu będącemu Usługodawcą:

a. utworzenie w ramach Konta Użytkownika Zarejestrowanego Profilu Usługodawcy /Wizytówki,

b. dostępu do systemu rezerwacji online, zarządzanie wizytami i kalendarzem,

c. wystawianie ocen Usługobiorcom korzystającym z Usług świadczonych przez Użytkownika, jeśli Usługi takie zostały zarezerwowane za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w § 9.

5. Dla każdego Użytkownika Zarejestrowanego, który zawarł z Administratorem umowę o Prowadzenie Profilu Usługodawcy, na podstawie informacji podanych w formularz, o jakim mowa w ust. 2 powyżej, tworzona i publikowana jest w Serwisie jedna Wizytówka, w ramach której Użytkownik Zarejestrowany może zamieszczać w Serwisie informacje o różnych świadczonych przez siebie Usługach. Opublikowaną w Serwisie Wizytówką Użytkownik Zarejestrowany może zarządzać z swojego Konta w Serwisie, przechodząc do zakładki „Profil Usługodawcy” dostępnej w górnym menu Serwisu. Zarządzanie Wizytówką pozwala na aktualizowanie i modyfikowanie treści widocznych w Wizytówce.

6. Administrator ma prawo odmówić opublikowania Wizytówki oraz usunąć opublikowaną Wizytówkę, jeżeli jej treść jest sprzeczna z Regulaminem, a w szczególności jeśli narusza zakaz, o jakim mowa w § 8 ust. 5.

7. Poprzez podanie w Serwisie informacji, o jakich mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownik Zarejestrowany oświadcza, że jest uprawniony do rozpowszechniania treści tworzących Wizytówkę, a w szczególności danych, informacji, materiałów graficznych, tekstowych, zdjęć oraz że przysługują mu prawa do wykorzystania treści objętych Wizytówką co najmniej w zakresie umożliwiającym ich publikację w Serwisie. Jednocześnie Użytkownik Zarejestrowany udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, ani terytorialnie licencji na rozpowszechnianie tych treści w Serwisie oraz udziela Administratorowi zgody na rozpowszechnianie w Serwisie danych, w tym danych osobowych, podanych w formularzu, o jakim mowa w ust. 1 powyżej.

5. Administrator może rozszerzyć funkcjonalność Serwisu poprzez umożliwienie Użytkownikowi Zarejestrowanemu, w ramach zawartej przez niego z Administratorem stosownie do ust. 2 powyżej Umowy o Prowadzenie Profilu Usługodawcy, akcesoryjnej do niej Umowy o Wyróżnienie Wizytówki, o jakiej mowa w. § 7 Regulaminu.

6. Umowa o Prowadzenia Profilu Usługodawcy jest umową odpłatną, co oznacza, że Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty abonamentowej, o jakiej mowa w § 11 ust. 1 lit. a.

7. Umowa o Prowadzenie Profilu Usługodawcy zawarta jest na czas określony równy okresowi wykupionego przez Użytkownika Zarejestrowanego abonamentu i może ulec przedłużeniu poprzez wykupienie abonamentu na kolejne okresy, stosownie do postanowień § 11 ust. 4.

§ 6

Umowa o Rezerwację

1. Użytkownik Zarejestrowany posiadający Konto może zawrzeć z Administratorem akcesoryjną do Umowy o Prowadzenie Konta Umowę o Rezerwację umożliwiającą mu dokonanie za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie systemu rezerwacji jednej wizyty albo umówienie się na jedno spotkanie z wybranym Usługodawcą.

2. W celu dokonania rezerwacji Użytkownik Zarejestrowany musi:

a. kliknąć przycisk „Rezerwuj”

b. zaakceptować informację o opłacie rezerwacyjnej,

c. wybrać sposób uiszczenia opłaty rezerwacyjnej,

d. uiścić opłatę rezerwacyjną.

3. Z chwilą zakończenia wypełniania przez Użytkownika Zarejestrowanego formularza, o jakim mowa w ust. 2 powyżej, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem Zarejestrowanych dochodzi do zawarcia Umowy o Rezerwację, na podstawie której Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do dokonania opłaty rezerwacyjnej, a Administrator do zapewnienia dokonania rezerwacji wizyty za pośrednictwem Serwisu stosownie do ust. 4 poniżej.

4. Z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Administratora opłaty rezerwacyjnej, Usługodawca, u którego dokonana została rezerwacja za pośrednictwem Serwisu, uzyskuje za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego w Serwisie informację o dokonanej rezerwacji. Informacja o zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Administratora będzie wysyłana Użytkownikowi dokonującemu rezerwacji za pośrednictwem poczty elektronicznej i wiadomości SMS, na adres i numer telefonu wskazane podczas rejestracji w Serwisie.

5. Opłata rezerwacyjna jest pobierana przez Administratora za udostępnienie w ramach Serwisu systemu rezerwacyjnego i nie stanowi opłaty za wykonanie Usługi przez Usługodawcę. Administrator pośredniczy jedynie w dokonywaniu rezerwacji, nie pośredniczy zaś w wykonaniu Usługi i nie odpowiada za jej ewentualne anulowanie przez Usługodawcę lub Usługobiorcę, ani za prawidłowe wykonania Usługi, a opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi niezależnie od wykonania Usługi.

6. Użytkownik Zarejestrowany może zawrzeć z Administratorem dowolną liczbę Umów o Rezerwację.

§ 7

Umowa o wyróżnienie Wizytówki

1. Administrator może rozszerzyć funkcjonalność Serwisu poprzez wprowadzenie możliwości zawarcia Umowy o Wyróżnienie Wizytówki. W przypadku rozszerzenia funkcjonalności Serwisu w sposób, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik Zarejestrowany, który zawarł z Administratorem Umowę o Prowadzenie Profilu Usługodawcy, będzie mógł za pośrednictwem Serwisu zawrzeć z Administratorem akcesoryjną do niej Umowę o Wyróżnienie Wizytówki.

2. W celu zawarcia Umowy o Wyróżnienie Wizytówki Użytkownik Zarejestrowany, po zalogowaniu się na swoje Konto, będzie musiał:

a. kliknąć właściwy przycisk dodany w Serwisie i wypełnić udostępniony formularz, w ramach którego wybierze pakiet wyróżniania Wizytówki,

a. dokonać płatności za wybrany pakiet wyróżniania Wizytówki.

3. Rodzaje dostępnych pakietów będą wyświetlane jako część formularza, o jakim mowa w ust. 2 lit a powyżej. Pakiety będą różniły się ceną i czasem, na jaki będą wykupywane. Ceny każdego z pakietów będą wskazane w Cenniku.

4. Do zawarcia Umowy o Wyróżnienie Wizytówki pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Administratorem dochodzić będzie w chwili zaksięgowania na rachunku bankowym Administratora płatności za wybrany przez Użytkownika pakiet wyróżniania Wizytówki. Informacja o zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Administratora będzie wysyłana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany podczas rejestracji w Serwisie.

5. Czas przez jaki Wizytówka będzie wyróżnia zależy od wybranego przez Użytkownika Zarejestrowanego pakietu wyróżnienia Wizytówki, przy czym rozpoczęcie świadczenia usługi wyróżniania Wizytówki nastąpi w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu zawarcia Umowy Wyróżnienia Wizytówki.

6. Usługa wyróżnienia Wizytówki świadczona przez Administratora na podstawie Umowy Wyróżnienia Wizytówki polegać będzie na wyświetleniu Wizytówki na pierwszej stronie wyników wyszukiwania dokonywanego przez Użytkowników w Serwisie w każdym przypadku, w jakim Wizytówka spełniać kryteria wskazane przez Użytkownika wyszukującego.

7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, Umowa o Wyróżnienie Wizytówki zawierana będzie na czas określony równy czasowi wyróżnienia Wizytówki określonemu stosownie do postanowień ust. 5 powyżej, liczonemu od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi Wyróżniania Wizytówki.

8. Rozwiązanie Umowy o Prowadzenie Profilu Usługodawcy w okresie obowiązywania Umowy o Wyróżnienie Wizytówki skutkować będzie rozwiązaniem Umowy o Wyróżnienie Wizytówki nawet w przypadku, w którym okres obowiązywania tej ostatniej umowy jeszcze nie upłynie. Usunięcie Wizytówki przez Administratora na podstawie postanowień Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy o Wyróżnienie Wizytówki, która została uśnięta przez Administratora, nawet jeśli okres obowiązywania Umowy o Wyróżnienie Wizytówki jeszcze nie upłynął.

§ 8

Obowiązki Użytkownika Zarejestrowanego

1. Użytkownik Zarejestrowany zapewnia, że wszystkie informacje podane w procesie rejestracji Konta oraz zgromadzone na Koncie w trakcie obowiązywania Umowy o Prowadzenie Konta są prawdziwe, kompletne i dokładne oraz zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Administratora o wszelkich zmianach dotyczących tych informacji poprzez zaktualizowanie szczegółowych informacji na Koncie Użytkownika oraz w zamieszczonej Wizytówce.

2. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem oraz do przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet (tzw. net-etykiety).

3. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się do nie wykorzystywania Serwisu bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakiejkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, net-etykietą lub naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się przestrzegać wszystkich przepisów obowiązującego prawa podczas korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz może korzystać z tych usług wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

4. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się do nie prowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu systemu informatycznego, w oparciu o który działa Serwis lub systemów komputerowych osób trzecich.

5. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się powstrzymać od zamieszczania w Serwisie, w tym w formularzach wypełnianych w ramach korzystania z Serwisu, treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści obraźliwych i wulgarnych, zniesławiających, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, znaki handlowe, patenty lub jakiekolwiek inne prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawo do prywatności, treści zawierających materiały niezgodne z prawem, nawołujące do nienawiści lub pornografię, treści skierowanych przeciw mniejszościom lub im szkodzących, naruszających przepisy prawne lub nawołujących do ich złamania, a także treści nieprawdziwych, niezgodnych z rzeczywistością, celowo wprowadzających w błąd lub mogących zostać uznane za niemoralne.

6. Użytkownik Zarejestrowany ma obowiązek zachować w tajemnicy hasło zabezpieczające dostęp do Konta i nie udostępniać go osobom trzecim. Jeśli dane umożliwiające dostęp do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie, Użytkownik Zarejestrowany powinien niezwłocznie poinformować Administratora o tym fakcie, celem wyjaśnienia zaistniałych okoliczności przejęcia oraz zabezpieczenia Konta przed niepowołanym wykorzystaniem. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta osobom trzecim.

§ 9

Oceny wystawiane Użytkownikom

1. Użytkownicy Zarejestrowani mają możliwość wystawiania ocen innym Użytkownikom Zarejestrowanym w ten sposób, że:

a. Użytkownik będący Usługobiorcą może wystawić ocenę Użytkownikowi będącemu Usługodawcą, u którego zarezerwował Usługę za pośrednictwem Serwisu, jeśli rezerwacja nie została odwołana przez żadną ze stron.

b. Użytkownik będący Usługodawcą może wystawić ocenę Użytkownikowi będącemu Usługobiorcą, o ile Użytkownik będący Usługobiorcą zarezerwował u niego Usługę z wykorzystaniem Serwisu, jeśli rezerwacja nie została odwołana przez żadną ze stron.

2. W celu wystawienia oceny Użytkownik Zarejestrowany powinien zalogować się na swoje Konto w Serwisie, wybrać odpowiedni przycisk i postępować zgodnie z wyświetloną instrukcją,

3. Oceny wystawiane będą przy użyciu skali od 1 do 5, gdzie 1 będzie oceną najniższą, a 5 najwyższą. Wystawiając ocenę Użytkownik Zarejestrowany będzie miał możliwość dodania komentarza do wystawionej przez siebie oceny.

4. Wystawiając oceny Użytkownicy powinni mieć na względzie przede wszystkim: punktualność Usługodawcy/Usługobiorcy, stawienie się na umówioną wizytę/gotowość do świadczenia Usługi w umówionym terminie, kulturę osobistą, jakość Usług świadczonych przez Usługodawcę.

5. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się do wystawiania ocen sprawiedliwych, adekwatnych do obiektywnych kryteriów, w szczególności kryteriów wskazanych w ust. 4 powyżej.

6. W treści w treści profilu Użytkownika Zarejestrowanego wyświetlana będzie średnia ocen wystawionych danemu Użytkownikowi Zarejestrowanemu przez innych Użytkowników Zarejestrowanych. Użytkownik Zarejestrowany nie ma możliwości edytowania (zmiany) informacji o średniej uzyskanych ocen.

§ 10

Rola Administratora

1. Rola Administratora sprowadza się wyłącznie do udostępniania Serwisu i świadczenia za pośrednictwem Serwisu drogą elektroniczną usług na podstawie Umowy o Prowadzenie Konta, Umowy o Prowadzenie Profilu Usługodawcy i Umowy o Rezerwację, a po wprowadzeniu takiej funkcjonalności – także Umowy o Wyróżnienie Wizytówki, w sposób i na zasadach opisanych w Regulaminie.

2. Administrator nie świadczy Usług, o których informacje zamieszone są na stronach internetowych Serwisu, w tym w treści Wizytówek. Administrator nie pośredniczy też w zawieraniu umów pomiędzy Użytkownikami, a do zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą dochodzi bez udziału Administratora.

3. Rola Administratora ogranicza się do udostępnienia Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie, tj. do prezentowania Wizytówek, które zawierają informacje o świadczonych przez Usługodawców Usługach oraz do udostępnienia Użytkownikom Zarejestrowanym systemu rezerwacji.

4. Administrator nie uczestniczy w rozliczeniach dokonywanych pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą. Administrator nie pobiera opłat na rzecz Usługodawców, ani nie odpowiada za dokonanie zapłaty przez Usługobiorców.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie umów o świadczenie Usług, o jakich mowa w ust. 2 powyżej, w tym w szczególności za jakość Usług świadczonych przez Usługodawców, których Wizytówki dostępne są w Serwisie, ani za zapłatę wynagrodzenia za świadczone przez Usługodawców Usługi.

§ 11

Opłaty

1. Opłatom na rzecz Administratora podlegają:

a. utworzenie i utrzymanie Profilu Usługodawcy;

b. dokonanie rezerwacji wizyty u Usługodawcy na podstawie Umowy o Rezerwację;

c. po rozszerzeniu funkcjonalności Serwisu w sposób opisany w § 7 ust. 1 - świadczenie usługi Wyróżnienia Wizytówki na podstawie Umowy o Wyróżnienie Wizytówki.

2. Wysokość opłat, o jakich mowa w ust. 1 powyżej, określona jest w Cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Opłata, o jakiej mowa w ust. 1 lit. a powyżej, jest opłatą abonamentową, uiszczaną przez Użytkownika Zarejestrowanego posiadającego Profil Usługodawcy okresowo, jeden raz na 12 (dwanaście miesięcy), jej uiszczenie jest równoznaczne z wykupieniem abonamentu na okres 12 (dwunastu) miesięcy.

4. Opłata za prowadzenie Profilu Usługodawcy po raz pierwszy uiszczana jest przy zawarciu Umowy o Prowadzenie Profilu Usługodawcy. Użytkownik Zarejestrowany posiadający Profil Usługodawcy, w terminie do ostatniego dnia obowiązywania okresu, na jaki wykupił abonament, może wykupić abonament na okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy, uiszczając opłatę abonamentową.

5. Opłata rezerwacyjna, o jakiej mowa w ust. 1 lit. b powyżej, uiszczana jest przez Użytkownika Zarejestrowanego jednorazowo, na podstawie zawartej Umowy o Rezerwację (każda Umowa o Rezerwację podlega odrębnej opłacie).

6. Po rozszerzeniu funkcjonalności Serwisu stosownie do postanowień § 7 ust. 1, opłata za świadczenie usługi wyróżnienia Wizytówki uiszczana będzie przez Użytkownika Zarejestrowanego posiadającego Profil Usługodawcy jednorazowo, przy zawarciu Umowy o Wyróżnienie Wizytówki (tj. z góry), a jej wysokość zależy od okresu, na jaki zawarta zostaje Umowa o Wyróżnienie Wizytówki (wybranego w procesie zawierania tej umowy pakietu).

7. Administrator może zwolnić Użytkowników Zarejestrowanych z dokonywania niektórych lub wszystkich opłat lub różnicować wysokość opłat pobieranych od Użytkowników Zarejestrowanych za określoną usługę na podstawie regulaminu promocji lub Cennika.

§ 12

Sposób dokonywania płatności

1. Opłaty, o jakich mowa w § 11 ust. 1 dokonywane mogą być:

a. przy użyciu karty płatniczej,

b. przelewem elektronicznym dokonywanym za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

2. Rozliczenia transakcji, o jakich mowa w ust. 1 lit. b powyżej, dokonywane są za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl obsługiwanego przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, KRS 0000347935. Dokonanie płatności w ten sposób może wiązać się z koniecznością rejestracji w systemie Przelewy24 lub akceptacją regulaminu lub warunków korzystania z usług Przelewy24 przez Użytkownika, które są niezależne od Administratora i postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem lub warunkami korzystania z systemu płatności elektronicznych.

3. Za odpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną Administrator wystawi Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem fakturę. Użytkownikowi będącemu Konsumentem Administrator wystawi fakturę na jego żądanie zgłoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Faktury doręczane będą Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 13

Zgłaszanie naruszeń

1. Jeżeli Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany Serwisu stwierdzi, że zawartość Serwisu narusza jakiekolwiek przysługujące mu prawa, a w szczególności prawa własności intelektualnej, może zgłosić ten fakt Administratorowi, korzystając z formularza dostępnego pod adresem www.privist.com.

2. Administrator odpowie na zgłoszenie w terminie 14 (czternastu) dni od doręczenia mu zgłoszenia.

3. Administrator może żądać od zgłaszającego przedstawienia dowodów potwierdzających, że do określonej zawartości Serwisu przysługują zgłaszającemu prawa, na które powołał się w zgłoszeniu.

§ 14

Zablokowanie i usunięcie Konta

1. W przypadku:

a. naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego któregokolwiek z jego obowiązków określonych w Regulaminie,

b. zgłoszenia przeciwko Użytkownikowi Zarejestrowanemu przez innego Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego naruszenia, o jakim mowa w § 14,

c. uzyskaniu przez Użytkownika Zarejestrowanego średniej ocen, o jakich mowa w § 10, niższej niż 3 ( trzy) przy ocenach wystawionych co najmniej przez 5 (pięciu) innych Użytkowników Zarejestrowanych,

Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika Zarejestrowanego, który korzysta z Serwisu w sposób naruszający postanowienia Regulaminu lub uzyskał niską średnią ocen.

2. W przypadku zablokowania Konta Użytkownik Zarejestrowany, którego Konto zostało zablokowane może zwrócić się do Administratora w celu wyjaśnienia sytuacji. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, w przypadku, w którym okaże się, że Użytkownik Zarejestrowany nie naruszył Regulaminu lub naruszenie Regulaminu nie było celowe i jednocześnie nie doprowadziło do naruszenia praw osób trzecich, a w przypadku, o jakim mowa w ust. 1 lit. c powyżej – że średnia ocen wystawionych Użytkownikowi została obliczona z uwzględnieniem ocen wystawionych z naruszeniem postanowień § 9 ust. 5 Regulaminu i w wyniku tego zaniżona, Administrator odblokuje Konto.

3. Jeśli Użytkownik Zarejestrowany korzystając z Serwisu w sposób naruszający postanowienia Regulaminu, powtórnie naruszy postanowienia Regulaminu, Administrator ma prawo do rozwiązania Umowy o Prowadzenie Konta, zgodnie z procedurą opisaną w § 16 ust. 2 i 3 oraz do trwałego usunięcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego z Serwisu.

4. W przypadku, w którym po wyjaśnieniu sytuacji stosownie do ust. 2 powyżej okaże się, że nie zachodzą określone tam przypadki odblokowania Konta Użytkownika Zarejestrowanego, Administrator ma prawo do rozwiązania Umowy o Prowadzenie Konta, zgodnie z procedurą opisaną w § 16 ust. 2 i 3 oraz do trwałego usunięcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego z Serwisu.

5. W okresie, w jakim Konto jest zablokowane, Użytkownik Zarejestrowany nie ma możliwości zalogowania się na założone konto do momentu jego odblokowania; Użytkownik Zarejestrowany nie ma w szczególności możliwości zamieszczania treści w Serwisie, ani zawarcia z Administratorem akcesoryjnych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Usunięcie Konta Użytkownika Zarejestrowanego z Serwisu skutkuje usunięciem z Serwisu przez Administratora profilu Użytkownika, w tym Profilu Usługodawcy (Wizytówki) w przypadku, w którym Użytkownik ten zawarł z Administratorem Umowę o Prowadzenie Profilu Usługodawcy, a tym samym usunięciem danych Użytkownika Zarejestrowanego z Serwisu.

§ 15

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Użytkownik Zarejestrowany w każdym czasie i bez podania przyczyny może rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym Umowę o Prowadzenie Konta, poprzez usunięcie swojego Konta z Serwisu.

2. Administrator może rozwiązać Umowę o Prowadzenie Konta w przypadkach określonych w § 15 ust. 3 i 4. W tym celu Administrator zobowiązany jest wysłać Użytkownikowi Zarejestrowanemu, pocztą elektroniczną na adres przypisany do Konta tego Użytkownika Zarejestrowanego, oświadczenie o rozwiązaniu umowy warz z podaniem przyczyny jej rozwiązania.

3. W przypadku, o jakim mowa w ust. 2 powyżej, Umowa o Prowadzenie Konta ulega rozwiązaniu z upływem 2 (dwóch) dni roboczych od momentu wysłania Użytkownikowi Zarejestrowanemu przez Administratora oświadczenia o rozwiązaniu umowy. W okresie wypowiedzenia Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika Zarejestrowanego.

4. Z chwilą rozwiązania Umowy o Prowadzenie Konta w okolicznościach wskazanych w ust. 2 powyżej, Administrator na stałe usunie Konto danego Użytkownika z Serwisu oraz ma prawo do uniemożliwienia mu ponownej rejestracji w Serwisie.

5. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać Umowę o Prowadzenie Konta poprzez niezaakceptowanie zmian Regulaminu, na zasadach opisanych w § 20 ust. 3. W takim wypadku Umowa o Prowadzenie Konta ulega rozwiązaniu z upływem 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia Administratorowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy (równoznacznego z poinformowaniem Administratora o braku akceptacji zmiany Regulaminu). W okresie wypowiedzenia Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość korzystania ze swojego Konta w pełnym zakresie, na zasadach określonych w Regulaminie w brzmieniu sprzed jego zmiany. Po upływie okresu wypowiedzenia Administrator usunie Konto Użytkownika z Serwisu.

6. W okresie wypowiedzenia Umowy o Prowadzenie Konta lub przed usunięciem przez Użytkownika jego Konta z Serwisu, Użytkownik powinien zadbać, aby wszelkie informacje zgromadzone za pośrednictwem Serwisu, w szczególności informacje o zarezerwowanych wizytach, zostały przez niego zapisane na niezależnych od Serwisu nośnikach. Administrator nie jest zobowiązany do przechowywania informacji Użytkownika, o jakich mowa w zdaniu poprzedzającym, a utrata jakichkolwiek danych przez Użytkownika wskutek zaniechania czynności opisanych w zdaniu poprzedzającym nie może być uznana za przyczynę ewentualnych poniesionych przez Użytkownika szkód, za które odpowiedzialność miałby ponosić Administrator.

7. Z chwilą rozwiązania Umowy o Prowadzenie Konta rozwiązaniu ulegają również, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń, akcesoryjna do niej Umowa o Prowadzenie Profilu Usługodawcy oraz Umowa o Wyróżnienie Wizytówki, jeśli zostały zawarta.

8. Umowa o Prowadzenie Profilu Usługodawcy wygasa z chwilą upływu okresu, za jaki Użytkownik Zarejestrowany uiścił opłatę abonamentową stosownie do postanowień § 11 ust. 3 i 4 Regulaminu. Wraz z wygaśnięciem Umowy o Prowadzenie Profilu Usługodawcy wygasa akcesoryjna do niej Umowa o Wyróżnienie Wizytówki, jeśli została zawarta.

9. Wygaśnięcie Umowy o Prowadzenia Profilu Usługodawcy stosownie do ust. 8 powyżej, nie wyłącza możliwości ponownego zawarcia nowej Umowy o Prowadzenie Profilu Usługodawcy.

10. Rozwiązanie Umowy o Prowadzenie Konta nie wpływa na rezerwacje dokonane przez Użytkownika Zarejestrowanego za pośrednictwem Serwisu przed jej rozwiązaniem.

11. Z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej, rozwiązanie Umowy o Prowadzenie Profilu Usługodawcy i rozwiązanie Umowy o Wyróżnienie Wizytówki przed okresem, na jaki zostały one zawarte, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu, nie kreuje po stronie Administratora obowiązku zwrotu Użytkownikowi Zarejestrowanemu opłat (w całości ani w żadnej części) dokonanych przez niego na podstawie tych umów.

12. W przypadku rozwiązania Umowy o Prowadzenie Profilu Usługodawcy z przyczyn określonych w ust. 5 powyżej (zmiana Regulaminu), Administrator zwróci Użytkownikowi Zarejestrowanemu posiadającemu Profil Usługodawcy część uiszczonej przez niego opłaty abonamentowej, o jakiej mowa w § 11 ust. 1 lit. a, równą niewykorzystanemu okresowi, na jaki Użytkownik Zarejestrowany wykupił abonament (przypadającemu po dniu rozwiązania Umowy o Prowadzenie Profilu Usługodawcy). W przypadku, w którym rozwiązanie Umowy o Prowadzenie Profilu Usługodawcy będzie skutkowało również rozwiązaniem Umowy o Wyróżnienie Wizytówki, postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do opłaty, o jakiej mowa w § 11 ust. 1 lit. c. Zwrot części opłat, o jakim mowa w niniejszym ustępie następować będzie z odpowiednim zastosowaniem postanowień w § 18 ust. 7 i 8 Regulaminu.

§ 16

Korzystanie z Serwisu przez Konsumentów

1. Użytkownik, działając jako Konsument może założyć w Serwisie Konto oraz zawrzeć z Administratorem Umowę o Rezerwację.

2. Umowa o Prowadzenie Konta jest nieodpłatna. Użytkownik Zarejestrowany posiadający Konto może w każdym czasie i bez podania przyczyny rozwiązać Umowę o Prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym, poprzez usunięcie swojego Konta z Serwisu.

3. Świadczona przez Administratora na rzecz Użytkowników posiadających Konto usługa rezerwacji wizyty za pośrednictwem Serwisu, o jakiej mowa w § 6 Regulaminu, jest usługą realizowaną na podstawie Umowy o Rezerwację będącej umową akcesoryjną do Umowy o Prowadzenie Konta.

4. Administrator informuje, iż Umowa o Rezerwację jest umową:

a. która realizowana jest w pełni w momencie dokonania przez Użytkownika Zarejestrowanego rezerwacji wizyty u Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu,

b. o jakiej mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 683), tj. umową zawieraną poza lokalem przedsiębiorstwa, w wyniku której Konsument jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczającej 50,00 zł.

5. Z uwagi na okoliczności wskazane w ust. 4 lit b powyżej, do Umowy o Rezerwację nie stosuje się przepisów ustawy o prawach konsumenta, za wyjątkiem art. 7a tej ustawy regulującego obowiązek rozpatrywania reklamacji, oznacza to w szczególności, iż:

a. w związku z zawarciem Umowy o Rezerwację Administratora nie obciążają względem Użytkowników Zarejestrowanych będących Konsumentami obowiązki informacyjne, o jakich mowa w ustawie o prawach konsumenta;

b. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o Rezerwację, o jakim mowa w art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

6. Administrator informuje, iż reklamacje Użytkowników Zarejestrowanych będących konsumentami rozpatrywane będą na zasadach określonych w § 18 Regulaminu.

§ 17

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące niezgodnego z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa świadczenia usług elektronicznych przez Administratora na podstawie umów, o jakich mowa w niniejszym Regulaminie (Umowy o Prowadzenie Konta , Umowy o Prowadzenie Profilu Usługodawcy, Umowy o Rezerwację, Umowy o Wyróżnienie Wizytówki) Użytkownicy Zarejestrowani mogą składać:

a. w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Serwisu,

b. za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając zgłoszenie reklamacyjne na adres biuro@privist.com.

2. Użytkownicy Zarejestrowani będący Konsumentami mogą składać zgłoszenia reklamacyjne także osobiście, w siedzibie Administratora.

3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania/firmę i siedzibę, adres poczty elektronicznej, na jaki należy skierować odpowiedź na reklamację, opis przyczyny reklamacji, okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji i żądanie składającego reklamację.

4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Administrator może wezwać Użytkownika Zarejestrowanego do ich uzupełnienia, w takim przypadku Administrator rozpozna reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uzupełnianie danych przez użytkownika Zarejestrowanego, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest przez Administratora pocztą elektroniczną, na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja lub który został podany w formularzu reklamacyjnym. Na zawarte w zgłoszeniu reklamacyjnym żądanie Użytkownika Zarejestrowanego będącego Konsumentem, Administrator wyśle odpowiedź na reklamację listem, na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, w każdym przypadku, w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa, Administrator zastrzega, iż uznanie reklamacji nie będzie skutkowało zwrotem dokonanych przez Użytkownika Zarejestrowanego opłat za usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną. Uznanie reklamacji może skutkować w szczególności przedłużeniem okresu obowiązywania Umowy o Prowadzenie Konta Profesjonalnego albo Umowy o Wyróżnienie Wizytówki o okres równy objętemu reklamacją nieprawidłowemu świadczeniu usług na ich podstawie.

7. W przypadku uznania zgłoszonej przez Użytkownika Zarejestrowanego będącego Konsumentem reklamacji związanej z Umową o Rezerwację, jeśli zgłoszenie reklamacyjne obejmować będzie takie żądanie, Administrator zwróci Użytkownikowi Zarejestrowanemu będącemu Konsumentem opłatę rezerwacyjną niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni.

8. Zwrotu opłaty rezerwacyjnej, o jakim mowa w ust. 7 powyżej Administrator dokona przelewem na rachunek bankowy, z którego opłata ta została dokonana lub na inny wskazany przez Użytkownika Zarejestrowanego rachunek bankowy.

§ 18

Rozstrzyganie sporów

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń względem Administratora na drodze postępowania sądowego.

2. Wszelkie wynikające lub związane z zawarciem lub wykonaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora lub korzystaniem z Serwisu, spory pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem, poddaje się pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego miejsca siedziby Administratora.

3. Administrator informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), o jakich mowa w przepisach ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym Administrator oświadcza, że nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie takich sporów.

4. Użytkownik będący Konsumentem, w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

5. Administrator wskazuje, iż informacje o alternatywnych (pozasądowych) metodach rozstrzygania sporów konsumenckich dostępne są na następującej stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

6. Strona internetowa wskazana w ust. 5 powyżej nie jest prowadzona przez Administratora i nie odpowiada on za poprawność zamieszczonych na niej treści.

§ 19

Zmiany Regulaminu i Cennika

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 (czternastu) dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Niezależnie od publikacji, o jakiej mowa w zdaniu poprzedzającym, Administrator poinformuje Użytkownika Zarejestrowanego o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu, nie później niż na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.

3. W przypadku, w którym Użytkownik Zarejestrowany nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania wiadomości, o jakiej mowa w ust. 2 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika Zarejestrowanego oświadczenia o rozwiązaniu odpowiednio Umowy o Prowadzenie Konta.

4. Brak zawiadomienia, o jakim mowa w ust. 3 powyżej, równoznaczny jest z zaakceptowaniem przez Użytkownika Zarejestrowanego Regulaminu w zmienionym brzmieniu.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika w każdym czasie. Użytkownicy Zarejestrowani będą powiadamiani o zmianie Cennika za pośrednictwem swoich Kont w Serwisie. Zmiana Cennika nie wpływa na wysokość opłat uiszczonych przez Użytkowników Zarejestrowanych przed taka zmianą i nie jest traktowana jak zmiana Regulaminu.

6. Aktualna treść Regulaminu i Cennika jest zawsze dostępna na stronie internetowej Serwisu w zakładce w dolnej części strony głównej serwisu, tzw. „stopce”. Użytkownik może wydrukować lub zapisać ich treść korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej (najczęściej: Plik -> Zapisz jako).

§ 20

Postanowienia końcowe

1. Administrator informuje, iż nie stosuje kodeksu dobrych praktyk rynkowych, o jakim mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm).

2. Administrator oświadcza, że strony internetowe Serwisu korzystają z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Szczegółowe zasady wykorzystywania plików cookies określone są w polityce cookies, dostępnej na stronie internetowej Serwisu.

3. Informacje o Usługach zamieszczone na stronach internetowych Serwisu nie stanowią pochodzącej od Administratora oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, ani pochodzącego od Administratora zaproszenia do składania ofert.

4. Administrator dokłada wszelkich starań, by świadczone przez niego w ramach Serwisu drogą elektroniczną usługi były na najwyższym poziomie, jednakże Administrator nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu z przyczyn technicznych, m.in. w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.

5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika Zarejestrowanego oraz za usuwanie i blokowanie pochodzących od Administratora e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika Zarejestrowanego.

6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych, związanych lub wynikających z korzystania ze świadczonych przez niego drogą elektroniczną usług lub korzystania z Serwisu. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają na celu wyłączenia odpowiedzialności, w szczególności w stosunku do Konsumentów, której, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłączyć nie można.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody na mieniu ani na osobie, powstałe w związku lub w wyniku korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawców, w tym w szczególności wynikające z braku dostępności Usług, opóźnienia w ich wykonaniu lub nienależytego ich wykonania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawcy są podmiotami zewnętrznymi i niezależnymi od Administratora, a Administrator nie ma wpływu na sposób i jakość świadczonych przez nich Usług.

8. Administrator nie ma prawnej ani technicznej możliwości weryfikowania i nie jest zobowiązany do weryfikowania prawdziwości ani poprawności danych podawanych przez Użytkowników w trakcie rejestracji, ani w ramach korzystania z Kont w Serwisie. Administrator oświadcza, że w najszerszym dopuszczalnym prze prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie, w szczególności za treści obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej.